Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1), zwanego w dalszej części „RODO”, informujemy iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych są:

  •  Aleksandra Ławrynowicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra Ławrynowicz z siedzibą w Płocku przy ul. Północna 30a lok. 13
  • Mateusz Ławrynowicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Mateusz Ławrynowicz z siedzibą w Płocku przy ul. Północna 30a lok. 13 zwanymi w dalszej części „Administratorem” lub „Kancelarią”.

2. Jako Administrator przetwarzamy Państwa dane osobowe wskazane w formularzu kontaktowym, a także w treści zawartej umowy, pełnomocnictwa lub innych dokumentach wypełnionych lub przekazanych nam przez Państwa w związku z udzielonym zleceniem/współpracą.

3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie odbywać na podstawie przepisów RODO i w celu realizacji usług prawnych przez Administratora.

4. Jako Administrator będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu prowadzenia korespondencji, wykonania umowy, bądź obowiązku prawnego (jeśli dotyczy), a także realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w szczególności w celu dochodzenia roszczeń.

5. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla naszej Kancelarii ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów, przy czym w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest umowa – przez czas do zakończenia okresu przedawnienia roszczeń, a w przypadku, gdy jest nim obowiązek prawny – przez czas trwania tego obowiązku.

7. Zgodnie z postanowieniami RODO, przysługuje Państwu:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

3) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

4) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

5) prawo do przenoszenia danych;

6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7) prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym przetwarzanie przez Administratora Państw danych osobowych w okresie sprzed cofnięcia zgody będzie ważne i zgodne z prawem.

8. Zgodnie z postanowieniami RODO, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym pracownikom administratora bądź podmiotom przetwarzającym. Nie będziemy udostępniać podanych danych innym odbiorcom. Nie będziemy przekazywać podanych danych poza teren UE. W celu uzyskania szczegółowej informacji na temat przetwarzania Państwa danych, prosimy o kontakt pod podanym adresem.

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla świadczenia usług przez Kancelarię w Państwa imieniu oraz wykonania umowy.